LingUU 3.1 is uit!

LingUU Journal 3.1 is uit! Het vierde nummer van LingUU bevat wederom artikelen over uiteenlopende taalwetenschappelijke onderwerpen, van studenten van verschillende bachelor- en masteropleidingen. Download direct het hele nummer, bekijk de losse bijdragen of bestel een papieren editie (zolang de voorraad strekt).

Dank aan onze auteurs, reviewers en adviseurs, Sophie Slaats en Fieneke Jochemsen in het bijzonder.

Anouk Scheffer (RMA Linguistics) doet een voorstel om het effect van stress-cues te onderzoeken op het koppelen van woordbetekenis aan nieuw gesegmenteerde woorden bij eentalige en tweetalige baby’s van 17 maanden, die zowel een jambische als trocheïsche taal leren. Anouk stelt een nieuwe manier voor om zowel woordsegmentatie als het vermogen om woordbetekenissen te koppelen aan woorden te onderzoeken.

Héloïse Pierret (RMA Linguistics) bespreekt de rol van prosociale misleiding (‘white lies’) bij het onderhouden van een ‘communicatief project’. Ze betoogt dat prosociale misleiding een rol speelt bij het manipuleren en beschermen van de emoties van anderen. Om de rol van misleiding in communicatie te visualiseren, paste Héloïse het Affective Language Comprehensive (ALC) model van Van Berkum (2018) aan. Zij schrijft dat een circulaire indeling moet worden gebruikt om types van prosociale misleiding te classificeren.

Iris van der Wulp (RMA Linguistics) explains the split-ergativity in Thulung Rai and compares it to the split-ergativity in auxiliary selection in Italian. When the expression of split-ergativity in Thulung Rai and Italian is compared, one finds almost only differences. They both have a form of split-ergativity, however, Italian expresses ergativity by auxiliary selection, whereas Thulung Rai expresses it by morphologically marked Case.

Iris van der Wulp (RMA Linguistics) legt de split-ergativiteit in het Thulung Rai uit en ze vergelijkt deze met de split-ergativiteit in hulpwerkwoordselectie in het Italiaans. Wanneer de split-ergativiteit van het Thulung Rai en Italiaans worden vergeleken, vindt men bijna alleen maar verschillen. Ze hebben allebei een vorm van split-ergativiteit, maar het Italiaans drukt de ergativiteit uit door hulpwerkwoordselectie, terwijl Thulung Rai het uitdrukt doordat de naamval morfologisch gemarkeerd is.

Japans heeft emoties ingebed in de kern van zijn structuur, in de vorm van morfologische elementen. Damien Fleurs (RMA Linguistics) paper bespreekt de literatuur over twee van zulke elementen, namelijk de zinsfinale partikels ne en nee. Door het prisma van de Japanse samenleving en met voorbeelden uit het ALC-model van Van Berkum (2018), beschrijft deze review welke rol deze partikels spelen in emotionele communicatie .

Marjolein Talsma (RMA Linguistics) rapporteert enthousiast over haar stage op haar thuisbasis, Universiteit Utrecht. Ze onderzocht de valentie van weather verbs.

Iets verder van huis was Anique Schüller’s (RMA Linguistics) uitwisseling naar de Chinese Universiteit van Hong Kong om cross-language activatie bij dove tweemodale tweetaligen te bestuderen.

Myrthe van der Veen (BA Linguistics) recenseert Paulien Cornelisses Taal voor de leuk. Dit boek is niet veel anders dan Cornelisses eerder gebundelende columns over taalkundige en vaak amusante situaties. De levendige en ironische toon van Cornelisse wordt geprezen, evenals haar scherpe observaties.

Roos Kerrebijn (BA Nederlandse Taal en Cultuur) schrijft over Het vermogen te verlangen van Liesbeth Koenen, een verzameling van interviews met gerenommeerde taalkundigen over hun werk. Roos vindt het boek toegankelijk en interessant voor zowel linguïsten als voor een breder publiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *